Zoo siab txais tos rau Community Action Partnership
of Ramsey & Washington Counties


Community Action yog dab tsi?

Peb yog ib lub koom haum pab dawb nyob rau Ramsey thiab Washington Counties.  Peb pab yuav luag muaj 22,000 yim neeg txomnyem nyob rau ntawm ib xyoo twg.  Cov neeg peb pab txij cov menyuam mos mus txog rau neeg laus.  Peb yog ib lub koom haum pab tau ntau yam rau cov tib neeg thiab tseem nrhiav kev xa lawv mus ntsib lwm lub koom haum yog tias peb tsis muaj kev pab.

Peb Txoj Hauv Kev

Peb npaj kev pab rau cov yim neeg tau nyiaj tsawg xws li nram qab no:

Kev Pab Them Nqi Hluav Taws Xob/Cua Sov 

 Nyob hauv Minnesota muaj ntau yim neeg siv nyiaj txiag feem ntau los them nqi hluav taws xob/cua sov.  Yim neeg uas tau nyiaj tsawg, kuj yog ib qho kev nyuaj siab, Txoj hauv kev yog pab cov neeg them nqi cua sov thiab kho tej vaj tse kom tsis txhob dim pa.  Yog koj lub tsev tsim nyog tau txais kev pab los ntawm chaw kho vaj tse (xws li thaiv paj rwb rau lub tsev kom tsis dim pa), peb yuav xa koj mus rau qhov chaw hu tias (Weatherization Program). 

Xav paub ntxiv tias seb koj puas tsim nyog tau txais kev pab them nqi cua sov, hu rau peb tus xov tooj 651.645.6470.

Head Start/Early Head Start 

 Ntawm no yog ib qho chaw pab rau cov menyuam yaus thiab tsev neeg nyob rau Ramsey County.  Cov menyuam kawm Head Start peb pab sab kev kawm ntawv, kev zoo siab, txawj xav, kev noj qab haus huv, thiab kev txawj ntaus phooj ywg nrog lwm tus.  Peb muaj kawm ib nrab hnub _ muaj kawm tag hnub rau cov menyuam muaj peb xyoos mus txog tsib xyoos.  Peb muaj ib lub tsev kawm ntawv txais cov menyuam muaj hnub nyoog ib hlis ntau mus txog peb xyoos.

Early Head Start

Yuav tuaj tom nej tsev thiab pab qhia cov niam tab tom xeeb tub, menyuam yau mus txog peb xyoos.  Tsev neeg twg yog tsim nyog tau txais kev pab thiab muaj menyuam txhawj xeeb, (xiam oob qhab) yeej meem tuaj sau npe.

Xav paub los yog xav tau daim ntawv sau menyuam npe rau Head Start thiab Early Head Start hu rau peb tus xov tooj 651-603-5977.  Peb qhib sau menyuam npe txhua hnub Wednesday, thaum 10:00 a.m. mus txog 2:00 p.m., thiab txhua lub hli ntawm lub lim tiam thib ob hnub Wednesday thaum 4:00 p.m. mus txog 7:00 p.m..  Peb nyob rau hauv qab daus ntawm Bigelow Building 450 Syndicate Street North.  Nyob ib sab ntawm taj laj Target Store tim kev University Ave.   

Self-Sufficiency

Cov hauv kev  nov yog tsim tsa los pab rau cov yim neeg los yog tej tus neeg uas tau nyiaj tsawg thiab pab cob qhia kawm kom paub txuag nyiaj txiag, yuav tau tsheb, paub nrhiav hauj lwm.  Yog koj txaus siab xav yuav tsheb, txuag nyiaj txiag yuav vaj tse/ua lag luam/kawm ntawv ntxiv ces cov no yuav pab tau koj. 

Xav paub thiab xav kawm saib yuav sau npe li cas rau cov hom phiaj no, thov hu tus xov tooj 651-603-5880.

Peb ua hauj lwm pab txhawb kom txhob muaj cov txomnyem nyob rau hauv Ramsey & Washington Counties!  Hu rau peb tus xov tooj 651-645-6445.

Peb muaj neeg txhais lus.